Mobilmeny.
Grävarbete

Gräva och schakta

För att gräva och schakta på kommunens mark behöver du ansöka om tillstånd. Tillstånd beviljas efter att ledningsägare lämnat in skriftlig ansökan och under förutsättning att kommunen kan godkänna utförandet.

Regler vid ledningsdragning på kommunens mark

 • Ledningar i gatumark förläggs i ett område 0,5 – 1,5 meter innanför befintlig asfaltkant.
 • Markupplåtelsen ersätts med 10 kr/m2 ledningsbädd. Ledningsbädd beräknas med minsta bredd 1m.
 • Asfaltrivning får ske efter att beläggningen skurits/huggits 0,5 meter utanför beräknad dagöppning.
 • Asfaltskrot ska lämnas på kommunens återvinningscentral till en kostnad av 10 kr/ m2. Btg-plattor läggs på SJ-pallar placerade utanför gångbana.
 • Vegetation och matjord borttransporteras.
 • Schakt ned till ett djup av högst 0,7 meter under befintlig markyta.
 • Dränering av ledningsbädd ska anslutas till kommunens dagvattendistribution och ersättas enligt kommunal VA-taxa som 3 m2 per längdmeter ledningsbädd.
 • Återfyllning av hårdgjord yta ska ske med förstärkningsgrus 0-200 (schaktmassor av grus får användas) till 0,20 meter under befintlig beläggning. Packning av materialet ska se med vibroplatta min. 100 kg med min. 6 överfarter per skikt om 0,15 meter.
 • Bärlager 0-40mm anbringas på förstärkningsgruset och upp till 0,02 meter över befintlig beläggning. Packning ska ske enligt ovan. Ytan behandlas med salt 0,05 kg/m2.
 • Återfyllning av vegetationsyta får ske med befintligt material till 0,20 meter under befintlig yta.
 • Växtjord anbringas på fyllnaden upp till 0,02 meter över befintlig yta. Växtjord får ej innehålla ospecificerade kompost- eller slamprodukter. Den ska vara fri från levande rötter av flerårigt ogräs.
 • Inmätning av lagda ledningar ska redovisas som mätdata i x,y,z-koordinater i form av dxf-excel- samt PXY-filer. Tre decimaler i x,y-led och 2 decimaler i z-led.

Beläggning utförs av kommunen och kommer att faktureras enligt följande:

 • Lämnad dagöppning +1,0 m multiplicerat med längden
 • Asfalt 380 kr/m2
 • Btg-plattor 120 kr/m2 exkl. material
 • Btg-sten 200 kr/m2 exkl. material
 • Smågatsten 250 kr/m2 exkl. material
 • Gräsyta 20 kr/m2

Priserna indexjusteras årligen med april 2007 som basmånad.

När arbetet är avslutat ska detta anmälas till Bollebygds kommun.