Parkering i centrala Bollebygd

Parkering

I hela kommunen är det gratis att parkera på de kommunala parkeringarna och gatorna. På vissa parkeringar gäller dock tidsbegränsningar, till exempel är det max två timmar på Gästgivaretorget i Bollebygds centrum.

Vi har två pendelparkeringar som du kan ställa bilen vid då du åker kollektivtrafik eller samåker. En vid stationen/bussterminalen i Bollebygds centrum och en vid Bollebygdsskolan. Pendelparkeringen vid skolan är oftast mindre belastad än den vid stationen. 

Eftersom det finns ett stort parkeringsbehov nära Bollebygds centrum har kommunen låtit upprätta tillfälliga parkeringsplatser på olika platser i närheten. Dessa parkeringar finns på Frejas väg, Övregårdsvägen, Odens väg och Ekedalsvägen, för en bättre överblick, se kartan nedan.

Parkeringsregler

Genom att parkera rätt hjälper du till att göra tätorten säker, trygg och framkomlig. Parkeringsreglerna ser till att vägar, lastzoner och gångbanor inte får vara blockerade. Ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon måste alltid ha en fri väg.

Om inget annat anges är parkering tillåten i max 24 timmar på helgfri måndag till fredag, annars är parkeringsskyltar kompletterade med tilläggstavlor. Du kan till exempel parkera din bil på fredagen vid lunch och behöver inte flytta den förrän midnatt mellan följande måndag/tisdag.

Parkeringsreglerna ser även till säkerheten för alla oskyddade trafikanter. En bil som står felparkerad kan skymma sikten och i värsta fall orsaka en trafikolycka. Generella parkeringsregler finns på Transportstyrelsens webbplats, se länk i kolumnen till höger. 

Generella parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Reglerna gäller i hela landet och anges inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. Lokala bestämmelser utmärks normalt med vägmärken.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla grundprinciper:

 • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
 • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Allmänt

 • Du får endast stanna och parkera i färdriktningen på en väg. På enkelriktade vägar får du parkera på båda sidorna av vägen så länge som du inte bryter mot huvudprinciperna.
 • När du stannat eller parkerat ska du se till att fordonet inte kan komma i rörelse av sig självt.
 • Du måste se till att ingen av misstag kan använda fordonet.
 • Du får inte öppna dörrarna på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.
 • Stanna eller parkera så nära vägkanten som du kan. Utanför tätbebyggt område ska du alltid stanna eller parkera utanför körbanan om det är möjligt.

Förbjudet att parkera

 • Du får inte parkera så att andra inte kan komma in eller ut ur sitt fordon.
 • Du får inte blockera så att ett annat fordon inte kan köra iväg.
 • När du parkerat måste alla hjul vara innanför parkeringsrutans markering.
 • På gågata och gårdsgata får du enbart parkera om det finns särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
 • Du får inte parkera på huvudled.
 • Det är förbjudet att parkera på en busshållplats. Däremot får du stanna för att släppa av passagerare på busshållplatser så länge som du inte hindrar en buss.
 • Du får inte parkera bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs en väg.
 • Du får inte parkera bredvid en anordning, till exempel en container som står längs en väg.
 • Du får inte parkera på en mötesplats som bär märket för mötesplats.

Förbjudet att stanna

 • Du får inte stanna eller parkera i en korsning med järnväg eller spårväg.
 • Du får inte skymma vägmärken eller trafiksignaler när du stannar eller parkerar.
 • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe, en cykelöverfart, en korsande gångbana eller en korsande cykelbana.
 • Du får inte stanna eller parkera närmare ett övergångsställe, en cykelöverfart, en korsande gångbana, en korsande cykelbana närmare än tio meter.
 • På en motorväg eller motortrafikled får du varken stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än tio meter från den korsande körbanans ytterkant.
 • I en vägport eller i en tunnel får du inte stanna eller parkera.
 • Du får varken stanna eller parkera på eller i närheten av ett backkrön.
 • I eller i närheten av en kurva där sikten är skymd får du inte stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera närmare en spärrlinje än tre meter. Om det finns en streckad linje mellan fordonet och spärrlinjen är det dock tillåtet att stanna och parkera.
 • I ett cykelfält får du inte stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera på en gångbana.
 • På en cykelbana får du varken stanna eller parkera.
 • I ett spärrområde får du inte stanna eller parkera.
 • I ett körfält för linjetrafik får du inte stanna eller parkera.