Mobilmeny.

Ungdomsrådet

Känner du till att det finns ett ungdomsråd i Bollebygds kommun?

Ungdomsrådet syftar till att ge barn och ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor, kommunens utveckling och att stimulera intresset för demokrati och politik. För att öka barn och ungas delaktighet och möjlighet att påverka är ungdomsrådet involverade i flera kommunla planerings- och beslutsprocesser:

- Ungdomsrådet är remissinstans när samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram nya detaljplaner eller planprogram. Barn och ungas perspektiv är viktiga i stadsplaneringen.

- Ungdomsrådet beslutar varje år om 150 000 kronor i demokratiprocessen som syftar till att väcka ungas intresse för demokrati, ge ökade kunskaper om hur demokrati fungerar och ge barn och ungdomar möjlighet att påverka saker i sin vardag som de tycker är viktiga.

- Ungdomsrådet tar in nomineringarna till det årliga demokratistipendiet för barn och unga och föreslår till politikerna vem som ska tilldelas demokratistipendiet.

Ungdomsrådet har också möjlighet att väcka förslag, ställa frågor eller framföra synpunkter. Hur kommunen tar hand om sådana förslag avgörs från fall till fall beroende på frågans innehåll.

Vem kan bli medlem i ungdomsrådet?

För att bli medlem krävs att du bor i Bollebygds kommun. Du kan vara med från den dag du börjat i årskurs 7 fram tills 18-års dagen. Alla medlemmar i ungdomsrådet ska tillsammans verka för alla kommunens barn och ungdomar.

Om du vill veta mer om ungdomsrådet eller hur du, din klass eller skola kan vara med och påverka, mejla till Ungdomsrådet

Ledamöter i ungdomsrådets styrelse

Elias Wennerlund, Emanuel Andreasson, Erik Verhagen, Mateusz Bialek, Christian Eloniemi, Agnes Lönnblad, Felicia Ahlgren och Emil Philman.  

Anteckningar från ungdomsrådets möten 2022