Getabrohult

Planområdet ligger vid Grönkullenmotet, cirka 2 km öster om Bollebygds centrum. Planens syfte är att skapa ett industriområde väl lämpat för större verksamheter med behov av många tunga transporter i ett attraktivt skyltläge.

Kommunstyrelsen gav 25 juni 2009 § 139 byggnads- och miljönämnden i uppdrag att planlägga del av Getabrohult 1:17 för att möjliggöra en utvidgning av befintligt verksamhetsområde. Planområdet omfattar förutom Getabrohult 1:17 även del av Getabrohult 1:2, för att kommunen ska ha en planberedskap för verksamhetsetableringar.

Planförslaget var föremål för samråd 20 juli - 13 september 2015. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 10 april 2017  att dela upp detaljplanen för Getabrohult 1:17 mfl i två planer:

  • Del av Getabrohult 1:17, HALLASLÄTT DEL 1 (område 1 i bilden ovan),
  • Nytt verksamhetsområde inom Getabrohult 1:2 m fl HALLASLÄTT DEL 2  (område 2 i bilden ovan).