Getabrohult

Planområdet ligger vid Grönkullenmotet, cirka 2 km öster om Bollebygds centrum. Planens syfte är att skapa ett industriområde väl lämpat för större verksamheter med behov av många tunga transporter i ett attraktivt skyltläge.

Kommunstyrelsen gav 25 juni 2009 § 139 byggnads- och miljönämnden i uppdrag att planlägga del av Getabrohult 1:17 för att möjliggöra en utvidgning av befintligt verksamhetsområde. Planområdet omfattar förutom Getabrohult 1:17 även del av Getabrohult 1:2, för att kommunen ska ha en planberedskap för verksamhetsetableringar.

Planförslaget var föremål för samråd 20 juli - 13 september 2015. Nu behandlas inkomna synpunkter innan politiskt beslut tas om fortsättningen för förslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 10 april 2017 beslutat att efter samråd dela upp detaljplanen för Getabrohult 1:17 m
fl i två planer. En för del av Getabrohult 1:17, "HALLASLÄTT" (område 1 i bilden ovan), och en för ett nytt verksamhetsområde
inom Getabrohult 1:2 m fl "GETABROHULT" (områden 2 i bilden ovan).

Detaljplanen tas fram genom normalt planförfarande. Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.