Anlägga nytt enskilt avlopp

Att anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra ett befintligt avlopp är en tillståndspliktig verksamhet. Man får inte starta arbetet med eller ta i bruk avloppet innan man fått ett tillstånd av Bygg- och miljöenheten. Tänk på att ansöka om tillstånd i god tid innan du tänkt starta arbetet.

Att anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra det befintliga


Innan du fyller i ansökan

  • Kontakta entreprenör som kan genomföra                            avloppsanordningen
  • Läs på angående tekniker som kan vara aktuell för din fastighet. Kontakta gärna en VA-konsult eller en entreprenör för råd.

Bygg-och miljöenheten behöver följande handlingar vid ansökan

  • Komplett ansökan inklusive de bilagor som behövs för att beskriva ditt avlopp
  • Karta (situationsplan) över fastigheten med inritat avlopp och skyddsavstånd till egen dricksvattenbrunn och grannars, ev. bergvärmeanläggning, ytjordvärme, avstånd till tomtgräns, diken, vattendrag och väg. Du kan beställa karta här.
  • Eventuella grannyttranden

Normal ärendehantering

Ladda ned ansökningshandlingar eller kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg-och miljöenheten för att få information och ansökningshandlingar. Kontakta gärna en entreprenör eller VA-konsult som hjälpa till med planeringen.

Skicka in en komplett ansökan till bygg- och miljöenheten.

Kontakta bygg- och miljöenheten när en provgrop är grävd. En inspektör gör då ett platsbesök. Provgropen visar markens genomsläpplighet och ev. grundvattennivå. Det kan även bli aktuellt med kompletterande undersökningar såsom en siktanalys.

Tillsammans med inspektören diskuteras anmälan, provgropsresultat och vilken anordning som är lämplig på den tilltänkta platsen för avloppsanläggningen.

Efter granskning tar bygg- och miljöenheten beslut om godkännande eller avslag av ansökan. Beslut meddelas sökande och de som yttrat sig. Ett tillstånd är tidsbegränsat och upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller slutförts inom fem år.

När anordningen är utförd skall sökanden, genom bifogad blankett ”Kvalitétsförsäkran/egenkontroll”. Intyga att anordningen utformats i enlighet med beslutet. Rapporten skickas ifylld tillsammans med de foton som krävs till bygg- och miljöenheten innan anläggningen tas i bruk.

Överklagande

Sökanden samt berörda grannar har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från att man tagit del av det. Det är därför viktigt för den sökande att avvakta överklagningstidens utgång innan arbetet påbörjas för att inte riskera att tillståndet dras tillbaka.

Efterkontroll

Bygg- och miljöenheten kommer att göra uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen när den varit i funktion ett eller flera år. Kontroll kommer bl.a. ske av grundvattennivån och infiltrationsförmågan. Om det finns brister kommer det att ställas krav på att åtgärda dessa. Det första besöket för efterkontroll kommer att ingå i avgiften för tillstånd. Krävs ytterligare handläggning av miljöenheten kommer det att debiteras separat.