Vårdplanering

Här kan du läsa mer om vård- och omsorgsplanering samt om samordnad individuell plan.

Samordnad vård- och omsorgsplanering

Samordnad vård- och omsorgsplanering är en vårdprocess som syftar till bästa möjliga fortsatt vård och omsorg för den enskilde vid utskrivning från sjukhus. Samordnad vård- och omsorgsplanering innebär att patienten och dennes närstående, tillsammans med företrädare för hälsovård, sjukvård och omsorg inom kommun, sjukhus, Habilitering & Hälsa och primärvård, planerar för den fortsatta vården närmaste tiden efter utskrivning från sjukhus.

En delregional arbetsgrupp samordnad vård- och omsorgsplanering Södra Älvsborg ser till att vårdprocessen hanteras i enlighet med regionala riktlinjer. Styrgrupp SVPL i Västra Götaland har det övergripande ansvaret för en enhetlig regional hantering av samordnad vård- och omsorgsplaneringsprocessen. SAMSA är den regionala arbetsgruppen och består av operativa kontaktpersoner som representerar sitt vårdsamverkansområde. SAMSA lyder under styrgrupp SVPL. För elektronisk informationsöverföring vid samordnad vård- och omsorgsplanering används IT-stödet som heter SAMSA.

SIP - Samordnad individuell plan

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen med bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en SIP när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser. I Västra Götaland finns en länsgemensam riktlinje för SIP med tillhörande mall för SIP.

Målgrupp är såväl vuxna som barn som har behov av insatser enligt både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen och som har behov av samordning ska erbjudas en SIP. Riktlinjen samt implementerings- och informationsmaterialet som är framtaget i Västra Götaland är avsett för samtliga målgrupper oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.