Kontroll av livsmedel

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att producera säkra livsmedel och att känna till de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. Du och din personal ska känna till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man ska göra för att producera säkra livsmedel.

Kontroll av verksamheter

Samhällsbyggnadsnämndens bygg- och miljöenhet är kontrollmyndighet för livsmedelshanteringen i Bollebygds kommun. Nämnden har delegerat en stor del av ansvaret för kontrollen till bygg- och miljöenhetens livsmedelsinspektörer. Inspektörerna kontrollerar om livsmedelsverksamheten uppfyller de krav som finns i livsmedelslagstiftningen.

  • Miljöenheten har följande uppgifter:
  • Registrera och godkänna livsmedelsanläggningar.
  • Kontrollera godkända och registrerade livsmedelsanläggningar.
  • Utfärdar sanktioner (förbud, förelägganden, åtalsanmäla, återkalla godkännanden) om allvarliga avvikelser konstateras.
  • Lämna enklare råd och anvisningar.

Detta är inte miljöenhetens uppgifter:

  • Genomföra utbildningar för livsmedelspersonal.
  • Upprätta eller granska ritningar över livsmedelslokaler.
  • Informera om ny eller förändrad lagstiftning.

Kontrollen

Inspektören kontrollerar om verksamheten uppfyller lagstiftningens krav inom olika kontrollpunkter som finns i Livsmedelsverkets vägledning till offentlig kontroll. Vid kontroll kontrolleras i normalfallet en eller flera av dessa punkter. Avvikelse innebär att delar av eller hela verksamheten inte uppfyller lagens krav

Efter kontrollen upprättas en skriftlig kontrollrapport som skickas till verksamhetsutövaren. I rapporten framgår om och vilka avvikelser mot lagstiftningen som konstaterats samt eventuella andra iakttagelser. Företagaren har alltid möjlighet att bemöta innehållet i rapporten om denne exempelvis anser att inspektören missuppfattat något eller inte delar inspektörens bedömning.

Lagstiftning

Eftersom Sverige är med i EU tillämpas en gemensam lagstiftning som ser i stort sett likadan ut inom hela EU och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel.

Delar av lagstiftningen är i vissa fall även tillämpbar för privatpersoner som handskas med livsmedel. Livsmedelslagstiftningen bygger i huvudsak på ett antal EG-förordningar. Som komplement till dessa finns i Sverige även ett antal nationella lagar, förordningar och föreskrifter. Den nationella lagstiftningen baserar sig i huvudsak på EU:s lagstiftning.

Ytterligare information om livsmedelslagstiftning hittar du på Livsmedelsverkets hemsida. Där kan du även ladda ner aktuell lagstiftning på livsmedelsområdet samt, i förekommande fall, vägledningar som Livsmedelsverket utarbetat utifrån gällande lagstiftning.

Kontrollområden

Samtliga områden är inte aktuella för alla verksamheter och alla punkter kontrolleras inte samma gång. Följande kontrollpunkter kan kontrolleras.

Infrastruktur, lokaler och utrustning

 För att kunna producera säkra livsmedel är det viktigt att ha ett fungerade flöde i arbetet och för de livsmedel som hanteras i verksamheten. Livsmedelslokaler, dess inredning och utrustning skall hållas rena och i gott skick. Extra viktigt är det att ytor som kommer i kontakt med livsmedel är i gott skick, släta och lätta att rengöra. Det bör finnas rutiner för underhåll av lokalerna och den utrustning som finns i verksamheten, t.ex. för kalibrering av termometrar.

Råvaror och förpackningsmaterial

Företaget ska ha rutiner för att säkerställa att de livsmedel som tas in i verksamheten uppfyller alla relevanta krav. Förpackningsmaterial som används ska vara godkända och lämpliga för det livsmedel som förvaras i dem. Detta ska kunna visas för tillsynsmyndigheten t.ex. via märkningsuppgifter på förpackningarna eller i separata handlingar.

Säker hantering, lagring och transport

Företaget ska ha rutiner för att hålla isär livsmedel från varor som kan förorena dem. Detta innefattar såväl råvaror kontra färdiglagad mat, kemikalier kontra livsmedel som livsmedel med allergener kontra livsmedel som inte innehåller allergener. Varorna ska separeras både vid förvaring och vid hantering. Utrustning som används för olika varugrupper bör rengöras mellan olika moment.

Hantering och förvaring av avfall

Avfall ska förvaras så att livsmedel inte kan förorenas och så att avfallet inte drar till sig skadedjur. Avfallsbehållarna ska kunna rengöras.

Skadedjursbekämpning

Lokalen ska vara tät så att skadedjur inte kan komma in. Företaget ska kontrollera att skadedjur inte förekommer samt en plan för vad man gör om skadedjur upptäcks.

Rengöring och desinfektion

Lokaler och utrustning ska hållas tillräckligt rena i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Rutiner för rengöring och desinfektion av ytor som kommer i kontakt med oförpackade livsmedel ska finnas.

Vattenkvalitet

Det vatten som används som livsmedel eller som kan komma i kontakt med livsmedel ska ha en viss kvalitet. Rutiner för rengöring av kransilar, munstycken och dunkar ska finnas. Vissa verksamheter ska ha rutiner för att undersöka vattnets kvalitet, exempelvis de som inte har kommunalt dricksvatten.

Temperatur

Kylda, frysta och varmhållna livsmedel ska förvaras vid temperaturer där mikroorganismer inte växer till eller bildar toxiner (gifter). Det ska finnas rutiner för kontroll samt för upprätthållandet av temperaturerna.

Personlig hygien

I en livsmedelslokal ska det finnas lämpligt antal handtvättställ utrustade med tvål och möjlighet till hygienisk handtorkning. Det ska finnas rutiner för att säkerställa att personalen inte överför smitta till livsmedel. Kontrollpunkten innefattar även rutiner kring skyddskläder och smycken. I omklädningsrummet ska det gå att förvara rena arbetskläder på sådant sätt att de inte smutsas ner.

Utbildning

Personalen ska ha tillräckliga kunskaper för de arbetsmoment som de utför. Rutiner ska finnas för att övervaka personalens kunskapsnivå samt att instruera och utbilda personal, även nyanställda.

HACCP-baserade förfaranden

HACCP står för "Hazard Analysis Critical Control Points" och är ett system där man ska identifiera de faror som finns i verksamheten så att man kan kontrollera dem. Den vanligaste kritiska kontrollpunkten är nedkylning av varm mat. Det ska finnas gränsvärden för till vilken temperatur maten ska kylas ner till samt hur lång tid det får ta. Processen ska övervakas. Andra kritiska kontrollpunkter är upphettning av råvaror som kan innehålla sjukdomsframkallande bakterier (t.ex. kyckling), eller att livsmedel inte får innehålla allergener som inte finns med i innehållsförteckningen. På Livsmedelsverkets hemsida finns en vägledning till införande av HACCP för vissa verksamheter.

Information

Förpackade livsmedel skall vara märkta med obligatoriska märkningsuppgifter så som ingrediensförteckning, nettokvantitet, hållbarhetsdatum mm. Märkningen får inte vilseleda konsumenterna. För livsmedel som säljs eller serveras oförpackade ska alla uppgifter som anges på matsedel eller annan information vara korrekta och inte vilseledande. Det finns även specialregler för hur exempelvis fisk och nötkött ska vara märkta. I menyn till vänster finns det mer information under rubriken märkning.

Spårbarhet

Företaget ska kunna spåra alla livsmedel ett steg bakåt (de ska veta varifrån de köpt varje vara). För de företag som säljer vidare till andra företag gäller att de även kan spåra varorna ett steg framåt (de ska veta till vem de sålt sina varor). Detta för att man ska kunna spåra livsmedel som visar sig vara farliga och på så sätt stoppa fortsatt spridning.

Mikrobiologiska kriterier

För vissa verksamheter finns krav på att företaget regelbundet ska ta prover på sina produkter. Till exempel ska butiker som mal köttfärs ta ut prover som visar att köttfärsen inte innehåller sjukdomsframkallande bakterier. I de fall du märker dina varor med t.ex. näringsinnehåll ska du kunna visa att dessa uppgifter stämmer.

Övrigt

Här anges avvikelser som inte passar in i något av de andra kontrollområdena. Exempelvis att företagaren har startat sin verksamhet utan att göra en anmälan om registrering.