Utsikt från Bergadalen

Bergadalen

Området är beläget i den nordöstra delen av Bollebygds tätort, cirka två kilometer norr om centrum. Samtliga tomter inom Bergadalens första etapp är nu sålda. Beräknad säljstart för de cirka 20 kommunala tomter som planeras inom etapp två och tre är slutet av 2020. 

Tillåten byggnation

För fullständiga bestämmelser se plankartan i högerspalten. Nedan sammanfattas några av planbestämmelserna.

Tomt får bebyggas till maximalt 30 procent av tomtarean.

På tomten får friliggande villa eller parhus i högst två våningar uppföras. Suterängvåning ska utföras om det är lämpligt för anpassning till befintlig mark.

Komplementbyggnad, exempelvis garage, carport eller uthus, får ha en maximal byggnadshöjd om tre meter och en byggnadsarea om 50 kvadratmeter.