Marklov

Ett marklov krävs innanför detaljplanelagt område om marknivån ändras mer än 0,5 meter. Det gäller både vid schaktning och vid uppfyllning av massor.

Det kan också krävas marklov för trädfällning.

Dessa handlingar måste lämnas in:

  • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
  • Marksektionsritning, i skala 1:100
  • Marklovsansökan
  • Anmälan om kontrollansvarig (endast vid större arbeten)

Att tänka på:

  • Det kan även krävas andra tillstånd, såsom strandskyddsdispensöppnas i nytt fönster eller dispens för landskapsbildsskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är byggherrens ansvar att ha alla nödvändiga tillstånd för en byggnation.
  • En byggnation får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
  • Bygget ska passa in i landskaps- eller stadsbild, samt ha god form, färg och materialval.
  • Om möjligt, ha en tidig dialog med grannarna.