Kommunskylt

Kommunens organisation

En kommuns organisation styrs av förtroendevalda kommunpolitiker. De  ansvarar för, och fattar viktiga beslut om, kommunens olika verksamheter.

Bollebygds kommun är uppdelad i flera nämnder och tre förvaltningar. En av dessa nämnder är kommunstyrelsen som genom kommunallagen har en ledande och samordnande roll. De andra två större nämnderna är samhällsbyggnadsnämnden och bildnings- och omsorgsnämnden. I kommunen finns också tre mindre nämnder; valnämnden, jävsnämnden och krisledningsnämnden.

I kommunen finns tre förvaltningar; kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och bildnings- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningarna ska utföra det som nämnderna beslutar om. Nämnderna beslutar om vad som ska göras i kommunen, ledningen i förvaltningarna bestämmer hur besluten ska genomföras.

I varje kommun ska det också finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Denna verksamhet utgör i de allra flesta fall myndighetsutövning mot enskild och har en tillsynsfunktion.