Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen har tre avdelningar och lyder under kommunstyrelsen.

Kommunchef Anders Einarsson är förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen som har cirka 30 personer anställda under tre avdelningar: ekonomiavdelningen, HR- avdelningen samt administrativa avdelningen. Ansvarsområdena näringsliv, kollektivtrafik, överförmyndare och landsbygdsutveckling är dock placerade direkt under kommunchefen.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ger förvaltningarna råd och stöd vad gäller ekonomisk uppföljning, budget och utredningar. Avdelningen har också hand om försäkringsfrågor samt kommunens fakturahantering.

HR- avdelningen

HR-avdelningen fungerar som stöd- och supportfunktion till kommunens chefer, administratörer och anställda när det gäller personal- och lönerelaterade frågor.

I de personalrelaterade frågorna ingår exempelvis arbetsrätt, rehabilitering, rekrytering, löneöversyn, hälso- och friskvård, personalstatistik, gratifikationer, introduktion, företagshälsovård, personalvård, framtagande av riktlinjer och policydokument, utredningsuppdrag, intranätet, medarbetarenkät, personalredovisning, utbildning, information och systematiskt arbetsmiljöarbete.

I de lönerelaterade frågorna ingår exempelvis administration av löner och arvoden samt pensioner.

Administrativa avdelningen

Avdelningen har hand om administrationen kring kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden. Administration av allmänna val och valnämnden ingår också i avdelningens uppgifter.

Avdelningen ger förvaltningarna råd och stöd vad det gäller juridiska frågor, dokumenthantering, informationsfrågor och säkerhetsfrågor samt ansvarar för kommunens växel och bemannar kommunhusets reception.

Avdelningen utreder, bereder ärenden och tar även hand om kommunarkiv, folkhälsofrågor, internationella frågor och skolskjuts.

Avdelningen ansvarar även för kommunens IT samt kommunens upphandling/inköp.