Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen har tre avdelningar och lyder under kommunstyrelsen.

Kommunchef Anders Einarsson är förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen som har cirka 30 personer anställda under tre avdelningar: ekonomiavdelningen, HR- avdelningen samt administrativa avdelningen.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ger förvaltningarna råd och stöd vad gäller ekonomisk uppföljning, budget och utredningar. Avdelningen har också hand om försäkringsfrågor samt kommunens fakturahantering.

HR- avdelningen

HR-avdelningen fungerar som stöd- och supportfunktion till kommunens chefer, administratörer och anställda när det gäller personal- och lönerelaterade frågor.

I de personalrelaterade frågorna ingår exempelvis arbetsrätt, rehabilitering, rekrytering, löneöversyn, hälso- och friskvård, personalstatistik, gratifikationer, introduktion, företagshälsovård, personalvård, framtagande av riktlinjer och policydokument, utredningsuppdrag, intranätet, medarbetarenkät, personalredovisning, utbildning, information och systematiskt arbetsmiljöarbete.

I de lönerelaterade frågorna ingår exempelvis administration av löner och arvoden samt pensioner.

Administrativa avdelningen

Avdelningen har hand om administrationen kring kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden. Administration av allmänna val och valnämnden ingår också i avdelningens uppgifter.

Avdelningen ger förvaltningarna råd och stöd i frågor om dokumenthantering och säkerhetsfrågor Avdelningen utreder, bereder ärenden och tar även hand om kommunarkiv, folkhälsofrågor och skolskjuts. Avdelningen har även hand om näringsliv, kollektivtrafik, överförmyndare och landsbygdsutveckling och placerad direkt under kommunchefen.