Mobilmeny.
Elev som läser

Modersmål, hemspråk

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. För att ha rätt att delta måste de använda sitt språk varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning handlar om att lära sig språket, kulturen samt att utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. En viktig del är att göra jämförelser mellan Sverige och områden där modersmålet talas, såväl språkligt som kulturellt. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som eleven. Modersmålslärare har också goda kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

Rätt till modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • En eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • Eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket (goda kunskaper i gymnasieskolan)
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet
  • Minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns

Talas fler språk i hemmet kan endast undervisning i ett av språken väljas. Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Grundläggande kunskaper i språket krävs.

Minoritetsspråken

Elever tillhörande något av de nationella minoritetsspråken har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och att det ska finnas minst fem elever som önskar läsa samma språk inom kommunen.

Minoritetslagen gäller i hela Sverige och det innebär att alla fem nationella minoriteterna har rättigheter. Alla förvaltningsmyndigheter ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk.

Gemensamt för alla förvaltningsmyndigheter är att man ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur i Sverige. Minoritetsspråken är skyddade både i språklagen och genom minoritetslagen. I lagarna står det uttryckligen att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Det kan ske på olika sätt och till stor del handlar det om att möta kraven från minoriteternas sida.

Undervisningsgrupper

När det finns fem elever som önskar modersmålsundervisning i samma språk startas en undervisningsgrupp. Ibland samordnas undervisningen mellan olika skolor. Det kan innebära att ditt barn får gå eller åka till en annan skola och delta i undervisningen där.

Betyg

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan. Ämnet modersmål är frivilligt. Om eleven är anmäld till undervisningen måste han eller hon dock delta. Betygskriterier finns och betyg i modersmål ges vid samma tillfällen som i skolans övriga ämnen.

Ansökan

Ansökan till modersmålsundervisning sker på våren innan nytt läsår eller när det blir aktuellt. Elever från årskurs 1 kan ansöka. Ansökningsblanketten kan fås på elevens skola eller hämtas i spalten till höger. Ansökan lämnas till elevens skola. Beslut fattas av rektor. Om det råder osäkerhet om språkkunskaperna utreds dessa av ansvarig för modersmål. För att avsluta modersmålsundervisningen fyller du i uppsägningsblanketten.

Studiehandledning

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och behöver få undervisningen förklarad på sitt modersmål för att nå kunskapskraven kan få studiehandledning. Behov av studiehandledning anmäls till rektor på elevens skola som utreder frågan.