Mobilmeny.
Barn på skolgård

Elevhälsa

Skollagen säger att det för elever i förskoleklassen, grundskolan, anpassad grundskola, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola ska finnas tillgång till elevhälsa. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sker på individ-, grupp och organisationsnivå.

I elevhälsans gemensamma uppdrag ingår att:

  • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

I Bollebygds kommun syftar Elevhälsan till att fokusera på det friska hos barn och elever. Lärande och hälsa går hand i hand och vi väljer att se lösningar istället för problem.

Målet med elevhälsoarbetet är att arbeta huvudsakligen förebyggande och hälsofrämjande. Vi är övertygade om att elevhälsa startar i klassrummet och att pedagogerna är de främsta daglig utövarna av elevhälsa. Detta arbetar vi med genom att lägga stor vikt vid bemötande och individuella lösningar inom gruppen.

Elevhälsan arbetar kommunövergripande och de har alla tystnadsplikt samt anmälningsskyldighet.

Elevhälsan nås på telefon eller mejl för rådgivning. Det går även att kontakta elevhälsan genom rektor eller klassföreståndare. Uppdrag till elevhälsan från klassföreståndare sker aldrig utan medgivande från vårdnadshavare.