Mobilmeny.

Specialpedagogisk kompetens

Specialpedagogisk kompetens finns på alla våra skolor och förskolor. Kompetensen består av speciallärare, specialpedagoger och skollogopeder. De arbetar med barn och ungdomar på både individ- grupp och organisationsnivå för en god lärandemiljö. De verkar för att barn och elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver och att de stimuleras till lust att lära.

Specialpedagogen

 • Specialpedagogen ser helheten i verksamheten och arbetar främjande och förebyggande för att lärmiljön ska vara tillgänglig för alla barn.
 • Tillsammans med förskolechef/rektor initierar och driver specialpedagogen specialpedagogiskt förändringsarbete och skolutveckling. Detta för att skolan ska få stöd i att arbeta, förbättra och förändra förhållningssätt och arbetssätt, i syfte att utveckla goda lärmiljöer.
 • Specialpedagogen analyserar lärmiljön och bidrar med kunskaper om hur man undanröjer sådant som försvårar eller hindrar barns lärande och utveckling så att verksamheten ska kunna möta behoven hos alla barn.
 • Genom att erbjuda handledning och vara en kvalificerad samtalspartner till ledning, arbetslag, personal, stödjer och stimulerar specialpedagogen utvecklingen av arbetsformer och arbetssätt.
 • Vid behov kan specialpedagogen delta i samtal med föräldrar, barn, ledning och personal.
 • Specialpedagogen kan också göra fördjupade specialpedagogiska utredningar.
 • Samverkan med övriga kompetenser i elevhälsan och samverkan med interna och externa instanser ingår i specialpedagogens arbetsuppgifter.

Speciallärare

 • Specialläraren arbetar i ett nära samarbete med elever och lärare. Detta kan ske på grupp- eller individnivå.
 • Vid behov kan specialläraren ge kvalificerad handledning till arbetslag och pedagoger.
 • Specialläraren arbeter med att identifiera, analysera och medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.
 • Vid behov kan specialläraren delta i samtal med föräldrar, barn, ledning och personal.
 • Samverkan med övriga kompetenser i elevhälsan och samverkan med interna och externa instanser ingår även i speciallärarens arbetsuppgifter.

Skollogoped

 • arbetar med att ge stöd för elevens utveckling av språk, tal, kommunikation, läsning och skrivning samt för att främja språkutvecklande lärmiljöer.
 • ge kvalificerad handledning till arbetslag och pedagoger kring språk, tal, kommunikation, läsning och skrivning.
 • deltar i skolutvecklingsarbete och samverkar med övriga kompetenser i elevhälsan samt med föräldrar och andra instanser.
 • driver kompetensutvecklande insatser kring språk, tal, kommunikation, läsning och skrivning.
 • arbetar med elever i behov av språkligt stöd, enskilt eller i grupp samt ger rekommendationer kring användandet av tex digitala lärverktyg och bildstöd.
 • utför språk-, läs- och skrivutredningar.