Mobilmeny.
Lektion i Örelundsskolan

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller bestående hjärnskada och som inte klarar att nå kunskapskraven i grundskolans läroplan.

Anpassad grundskola – en egen skolform

Anpassad grundskola är en obligatorisk skolform vilket betyder att eleverna har skolplikt. Syftet med utbildningen är att ge eleverna en anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa.

Anpassad grundskola har nio årskurser som indelas i lågstadium årskurs 1-3, mellanstadium årskurs 4-6 och högstadium årskurs 7-9.

Utredning inför beslut om mottagande i anpassad grundskola

Frågan om en elev ska gå i anpassad grundskola kan väckas på olika sätt. Om eleven innan skolstarten uppfyller kriterierna för diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, kan en utredning om anpassad grundskola göras under tiden i förskoleklass för att ta ställning till i vilken skolform eleven ska börja årskurs 1 i. Ibland väcks inte funderingar på om eleven är i rätt skolform förrän senare i elevens skolgång.

Fyra bedömningar

Oavsett om eleven uppfyller kriterier för intellektuell funktionsnedsättning måste alltid fyra olika bedömningar göras. För att dessa ska kunna genomföras behöver vårdnadshavarna ge samtycke till dessa. De fyra bedömningarna är:

  • Pedagogisk bedömning, genomförs oftast av skolans specialpedagog och syftar till att fastställa om eleven har förutsättningar att kunna nå grundskolans kunskapskrav.
  • Social bedömning, genomförs oftast av skolans kurator och syftet till att fastställa om det finns sociala orsaker i eller utanför skolan som kan bidra till elevens svårigheter.
  • Medicinsk bedömning, genomförs av skolläkaren och syftar till att fastställa om det finns medicinska orsaker till elevens inlärningssvårigheter och om dessa indikerar målgruppstillhörighet.
  • Psykologisk bedömning, genomförs av skolpsykologen och syftar till att fastställa om eleven uppfyller kriterierna för intellektuell funktionsnedsättning och i så fall i vilken grad.

När alla bedömningar, som ingår i utredningen inför mottagande är klara, återges dessa av respektive profession till vårdnadshavaren.

Beslut om inskrivning i anpassad grundskola

Ansvarig rektor kallar vårdnadshavare och verksamhetschef för elevhälsan för diskussion om eventuellt mottagande i anpassad grundskola. Beslutet om inskrivning i anpassad grundskola görs av verksamhetschef för elevhälsan.

För mottagande i anpassad grundskola krävs som huvudregel vårdnadshavarnas samtycke.

Anpassad grundskola har två inriktningar

Eleverna i anpassad grundskola följer anpassad grundskolas läroplan och kursplaner (Lgrsär22). Kursplanerna är anpassade för de elever som går i anpassad grundskola, framför allt när det gäller de teoretiska delarna.

Inom anpassad grundskola finns två inriktningar. Inom inriktningen mot ämnen läser eleven samma ämnen som i grundskolan förutom språkval som inte finns i anpassad grundskola. Timplanen, alltså hur många timmar man läser ett ämne, skiljer sig också åt jämfört med grundskolan. De största skillnaderna finns i ämnet engelska, där anpassad grundskola läser färre timmar än grundskolan. I ämnena slöjd, hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa läser anpassad grundskola fler timmar än grundskolan.

För elever, som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen finns inriktning mot ämnesområden. Undervisningen utgår från fem ämnesområden: kommunikation, verklighetsuppfattning, motorik, vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet.

Eleven kan läsa ämnen enligt grundskolans läroplan

En elev som är mottagen i anpassad grundskola kan läsa helt eller delvis integrerat i en grundskoleklass vilket brukar kallas att eleven är individintegrerad. Om eleven har förutsättningar kan den läsa ett eller flera ämnen enligt grundskolans läroplan. En elev kan också läsa en kombination av ämnen i anpassad grundskola och ämnesområden.

Efter avslutade studier i anpassad grundskola finns det möjlighet att läsa vidare i till exempel anpassad utbildning på gymnasial nivå i Borås eller Göteborgs kommuner.