Mobilmeny.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan

Elev som behöver ansöka om skolskjuts är:

  • Elev som går på anvisad skola och har rätt till skolskjuts på grund av avståndet
  • Elev som önskar skolskjuts på grund av elevs funktionsnedsättning
  • Elev som inte uppfyller avståndskravet men vill ha sin rätt till skolskjuts prövad på grund av trafikfarlig väg
  • Elev som önskar skolskjuts på grund av annan särskild omständighet
  • Elev som önskar skolskjuts från sin sekundäradress på grund av växelvis boende
  • Elev som önskar resa i mån av plats
  • Elev som önskar skolskjuts på grund av ändrade förutsättningar under läsårets gång, till exempel på grund av flytt.

Ansökan görs via Bollebygds kommuns hemsida. För att säkerställa att skolskjuts kan anordnas från och med läsårets första skoldag måste ansökan inkomma senast 26 april samma år. Individuell prövning genomförs och beslut fattas i varje enskilt ärende.

Ansökningar inkomna efter 26 april kommer att hanteras. Det kan dock dröja till efter läsårets start innan beslut meddelas, vilket innebär att eleven kan behöva ombesörja transport till och från skolan på egen hand under läsårets första veckor.

Observera att resa i mån av plats tidigast kan ansökas 7 dagar innan läsårets första skoldag.

Skolskjutsbeslut

Beslut om skolskjuts meddelas senast 10 maj, förutsatt att ansökan inkommit senast 26 april. Informationen meddelas via föräldraportalen och innehåller endast ett beslut om huruvida eleven tilldelats skolskjuts eller ej.

Information om skolskjutsens genomförande

Information om skolskjutsens utförande meddelas via föräldraportalen under vecka 32. Informationen innehåller tilldelat färdmedel, tilldelad hållplats och ett individuellt reseschema i de fall skolskjutsen anordnas med skolbuss. Skolbussrutter och tidtabell återfinns även på kommunens hemsida från och med vecka 33.

Tidtabeller skickas inte till elever som tilldelats linjetrafik. Det är elevens och dess vårdnadshavares ansvar att tillgodose sig tillräcklig information om närmsta linjetrafikhållplats samt bussens tidtabell.

Kompisåkning

Bollebygd kommun tillåter kompisåkning. Kompisåkning innebär att en kompis åker med en skolskjutsberättigad elev enligt denna elevs planerade skolskjutsresa. Det innebär att kompisåkning inte kommer påverka övriga skolskjutselever i aktuell rutt negativt.

Vårdnadshavaren ska ansöka om kompisåkning i föräldraportalen. Där vårdnadshavare kan boka kompisåkning i mån av plats med den ordinarie skolskjutsen. För att eleven ska kunna ta med en kompis måste eleven vara berättigad till skolskjuts och planerad på aktuell rutt som kompisen ska åka med i samt att det måste finnas ledig plats på aktuell buss den dagen. Kompisåkning genomförs enligt samma krav på resa som skolskjuts.

Telefonnummer till skolbussar

Skolbuss 1: 0739 - 14 56 21

Skolbuss 2: 0739 - 14 56 22

Skolbuss 3: 0739 - 14 56 23

Skolbuss 4: 0739 - 14 56 24

Skolbuss 5: 0739 - 14 56 25

Skolbuss 6: 0739 - 14 56 26

Skolbuss 7: 0739 - 14 56 27

Skolbuss 8: 0739-14 50 72