Mobilmeny.
Klassrum i Töllsjöskolan

Skolplikt och närvaro

Närvaro i skolan

Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Skolplikten regleras i skollagen kapitel 7. Från hösten 2018 gäller skolplikten även för elever i förskoleklass.
 
Kommunen ansvarar för att alla skolpliktiga barns rätt till utbildning tillgodoses. (Skollagen 7 kap 21-22 §§) Bildnings- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att elever folkbokförda i Bollebygds kommun är inskrivna och fullgör sin skolplikt vid någon skola.
 
I kommunens arbete med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan har stöddokument och rutiner tagits fram. Dessa stöddokument klargör ansvarsfördelningen för och rapporteringen av hantering av frånvaro. Stöddokumentet och rutinerna gäller för Bollebygds grundskola, introduktionsprogrammet och grundsärskola