Mobilmeny.

Vem kan få en god man eller förvaltare

En ansökan om god man eller förvaltare får göras av bland annat den enskilde, den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar (föräldrar, syskon och barn).

Den enskilde måste normalt samtycka till att en god man utses för honom eller henne, men är inte ett krav vid förvaltarskap. Ansökan skickas till Borås tingsrätt.

Om man inte själv kan göra en ansökan eller kan få hjälp av några nära anhöriga, kan en anmälan göras av verksamhetsansvarig inom sjukvården samt av socialförvaltningen. De anmäler till överförmyndaren, som efter prövning ansöker hos tingsrätten.

Vissa krav ska uppfyllas för att bli god man

Det finns en del krav du behöver uppfylla för att kunna bli god man. Lagens krav på en god man är att han eller hon är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig", är myndig och inte själv har förvaltare (11 kap 12§ FB). Valet av god man styrs mycket av vad den hjälpbehövande har önskat och vilka behov han eller hon har.

För att passa som god man ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag, ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid. Uppdragen som god man skiljer sig mycket åt i beroende på vilka behov en person har.

Överförmyndaren kontrollerar och godkänner

Innan du blir god man gör överförmyndaren en anmärkningskontroll hos Kronofogdemyndigheten och beställer ett utdrag ur belastningsregistret. Om det är möjligt ska personen godkänna att du blir hans eller hennes gode man. I vissa fall får dennes anhöriga tillfälle att yttra sig.

Ersättning för uppdrag som god man eller förvaltare Enligt Föräldrabalkens bestämmelser har en god man eller förvaltare rätt till ett skäligt arvode för uppdraget, samt ersättning för utgifter som krävts för uppdraget. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas alltid av överförmyndare i samverkan på uppdrag av överförmyndaren. En god man eller förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det på förhand.

Informationsmaterial och intresseanmälan

Överförmyndaren tillhandahåller informationsmaterial och anordnar utbildningar för dig som är god man. En del av informationsmaterialet finns på Överförmyndare i samverkans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du intresserad av att bli god man kan du fylla i en intresseanmälan på Överförmyndare i samverkans webbplats.

Utbildning för gode män

Kommunen arrangerar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan utbildningar för dig som är eller vill bli god man.

På god man-utbildningen får du konkret och praktisk vägledning för att lära dig hantera ekonomi, kontakter med olika myndigheter, vilka lagar som gäller och allt praktiskt som ingår i uppdraget.

Läs mer om utbildningen på Studieförbundet Vuxenskolans webbplats. Länk till annan webbplats.