Mobilmeny.
Kyrkogården i Bollebygd

Begravning

Kremering eller gravsättning av den avlidna personen ska ske inom en månad från dödsfallet. Det behövs ett dödsfallsintyg för att begravningen ska kunna genomföras. Det intyget beställer ofta begravningsbyrån eller kyrkan och du behöver inte göra något.

Kommunens har begravningsansvar i speciella fall

  • Beställa begravning
  • Förvalta dödsboet
  • Besluta om dödsboanmälan
  • Lämna ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

När någon avlidit och anhöriga eller annan närstående saknas, som kan ansvara för att beställa begravning, har kommunen ansvar att ordna med detta. I de flesta situationer faller det på de efterlevande.

Kommunen har i vissa situationer ett yttersta ansvar att förvalta dödsbon till dess dödsbodelägare har lokaliserats.

När tillgångarna i dödsboet på dödsdagen endast täcker kostnaderna för begravningen och andra utgifter i anledning av dödsfallet finns möjlighet att få ett beslut om dödsboanmälan som ska inlämnas till Skatteverket. Dödsboanmälan kan endast göras av kommunen.

När tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning innebär en minnesstund utan jordfästning och utan religiösa inslag. Det finns inga bestämmelser om hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas. De anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Någon begravningsförrättare är inte heller nödvändig. Den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som ni känner är passande för situationen.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter, samt lokal för begravningsceremonin. Avgiften är inbetald som en del av skatten.

Spridning av aska efter avliden

För att få strö ut aska efter avliden på annan plats än allmän eller enskild begravningsplats krävs tillstånd från länsstyrelsen. Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Länsstyrelsen tar inte ut någon ansökningsavgift.

Anstånd om senare begravning

Är det av någon anledning inte möjligt att ordna med gravsättning inom en månad kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd genom att kontakta Skatteverket.

Skäl för att få anstånd kan vara att:

  • Medling pågår eller kommer att inledas på grund av att de anhöriga är oeniga om gravsättningen eller om kremering ska ske
  • En anhörig är förhindrad att ordna med gravsättningen i tid på grund av sjukdom
  • Gravsättning av samtidigt avlidna familjemedlemmar ska ske vid en gemensam förrättning.

Sök anstånd

Du söker anstånd genom att skriva eller ringa till Skatteverket och förklara varför begravningen inte kan ske inom en månad.

Begravningsombud

I begravningsombudets uppgifter ingår bland annat att ha aktuell kunskap och ge råd om begravningsfrågor för dem som inte tillhör Svenska kyrkan, samt att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler till begravnings-ceremoni. Ombudet granskar även om begravningsavgiften ligger på en rimlig nivå. Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som utser begravningsombud i regionen, länsstyrelsen har också tillsynsansvaret över dessa.