Mobilmeny.

Kompostering

Här följer några enkla råd från miljöenheten när det gäller kompostering. Vid anläggning av matavfallskompost krävs en anmälan till miljöenheten senast två månader innan kompostering påbörjas.

Trädgårdsavfallkompost

Trädgårdsavfall kan komposteras i en öppen kompost. Den kan gärna vara tvådelad så att den ena sektionen används att lägga nytt avfall i medan innehållet i den andra får stå och förmultna. Komposten bör blandas om då och då så att syretillförseln ökar och nedbrytningen därmed går snabbare. I en öppen kompost tar det minst ett år för avfallet att brytas ned. Eventuellt får man gräva ut nästan färdig jord och låta den efterkompostera.

Matavfallskompost

För att du ska få kompostera matavfall på din fastighet krävs att vissa villkor är uppfyllda. Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare (varmkompost) och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.

Anmälan

Att anlägga en matavfallskompost kräver anmälan enligt både Avfallsförordningen och Bollebygds kommuns avfallsförskrifter.

Anmälan ska inkomma till miljöenheten senast två månader innan kompostering påbörjas. Den ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. I anmälan ska det framgå tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.

Medgivande om kompostering ges tills vidare. Medgivandet kan komma att återkallas om förutsättningarna ändras eller om villkoren i medgivandet inte uppfylls.

Blanketten för anmälan hittar du under sidan Bygga, bo och miljö, Blanketter, Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall. , 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan skickas till byggochmiljo@bollebygd.se alternativt via post.

Att tänka på

Ska man kompostera matavfall behövs en isolerad kompost så att nedbrytningen fungerar även när det är kallt. Om komposten har nät i botten kan maskar ta sig in. Maskvidden ska vara högst 5-7 milimeter i diameter för att stänga ute mössen. Samma mått gäller för luftningshål och andra springor i kompostbehållaren. Locket ska gå att sluta till så att fåglar inte kan öppna det.

Det är viktigt att materialet i matavfallskomposten har rätt sammansättning och är lagom fuktigt. Matavfall innehåller mycket näringsämnen, bland annat kväve. Denna näring behöver balanseras med energirikt material, dvs strömaterial. Som strö kan man använda till exempel sågspån eller hackad bark (täckbark). Lägg ut lite strömaterial ovanpå matavfallet varje gång. Strömaterialet suger också upp fukt om komposten blir för våt.

Matavfallskomposten behöver blandas om oftare än trädgårdskomposten eftersom matavfallet är kompakt och fuktigt. Lägg gärna i lite kvistar här och var för att skapa luftfickor. Vill man ha en snabb start på komposten kan man grunda med hästgödsel i botten. Nedbrytnigen i den isolerade komposten går fortare än i trädgårdskomposten men man kan ändå behöva efterkompostera i öppen kompost.

Tänk på att inte lägga främmande ämnen i komposten, till exempel kemikalier, metaller och batterier.

Tänk också på att kompostjord blir mycket näringsrik och bör spädas ut med sand eller gammal jord för att inte växterna ska ta skada.

Att välja en lämplig plats för komposten

Placera komposten så långt ifrån era grannar som möjligt för att undvika störning. När man ska anlägga en kompost bör man placera den i anslutning till trädgårdslandet eftersom man i regel använder det mesta av den färdiga myllan till att förbättra jorden där. Har man en liten trädgård kan man kanske finna en lämplig plats mitt emellan huset och trädgårdslandet. Om det är möjligt anlägger man komposten i skuggan av ett träd eller några större buskar.