Mobilmeny.

Nyfiken på EU?

EU kan kännas stort och långt borta, men visste du att du påverkas av vårt medlemsskap i stort sett varje dag?

Här får du en tre minuter lång introduktion till EU av Sveriges Riksdag.

EU är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder inledde på 1950-talet har vuxit till att i dag omfatta 27 länder.

Från början handlade det om att gemensamt kontrollera kol- och stålproduktion för att bland annat hejda kapprustning och nya kring mellan länderna. I dag ingår många fler frågor i EU-ländernas samarbete, exempelvis att ta bort olika handelshinder mellan länderna och skapa en så kallad inre marknad.

Sverige är ett av de 27 medlemsländerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och vi gick med 1995 efter en tämligen jämn folkomröstning.

EU-fördragen

Kanske har du hört talas om Lissabonfördraget, Nicefördraget eller Maastrichtfördraget? De är alla fördrag. Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna.

Vill du läsa mer om EU-fördragen och vad de innebär? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-avgift

Det är inte gratis att vara med i EU, medlemsländerna betalar en EU-avgift. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det kostar pengar att genomföra den verksamhet som EU-länderna har kommit överens om. Därför har EU:s organisation en egen budget som finansieras genom att EU-länderna betalar en årlig EU-avgift. Budgeten motsvarar ungefär 1 procent av EU-ländernas hela ekonomi.

Vad gör EU?

Det enkla svaret är att det handlar om samarbete. Sverige och de andra EU-länderna har pekat ut ekonomiska och politiska frågor som de vill arbeta med tillsammans. Ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och hållbar utveckling i EU-länderna är några av målen för samarbetet. Att främja fred och bekämpa diskriminering är andra.

Vem bestämmer vad EU ska göra?

Det är Sverige och de andra EU-länderna som tillsammans bestämmer vilka frågor EU ska jobba med. Arbetet sker i EU:s beslutande institutioner.

I ministerrådet sitter ministrar från EU-ländernas regeringar. I Europeiska rådet sitter EU-ländernas stats- och regeringschefer. I Europaparlamentet sitter politiska ledamöter som är folkvalda i EU-länderna.

Vill du veta mer?

En stor del av våra svenska lagar som stiftas i riksdagen har sitt ursprung i EU. Inom vissa politikområden beslutas allt på EU-nivå, inom andra områden nästan ingenting. EU:s makt beror på vilken fråga det handlar om.

Endast EU-nivå

Vissa frågor kan bara beslutas gemensamt av EU-länderna på EU-nivå, till exempel konkurrensregler, fiske, internationell handel och penningpolitik för eu-länder som har euro som valuta.

Både EU och EU-länder

Vissa lagar kan både beslutas gemensamt på EU-nivå och nationellt av EU-länderna själva, till exempel inom områdena miljö, jordbruk, energi, transporter och frågor om den inre marknaden.

EU stödjer/kompletterar

EU-länderna kan ta gemensamma beslut på EU-nivå som stödjer eller kompletterar EU-ländernas nationella lagstiftning, till exempel inom kultur, turism, industri och utbildning.

Frågor där EU inte bestämmer

Det finns många områden där EU-länderna inte samarbetar och där EU alltså inte kan bestämma om exempelvis lagar, regler och ersättningar. EU-länderna bestämmer till exempel själva om inkomstskatter, barnbidrag, pensioner, skolan samt hälso- och sjukvården. I sådana frågor är det medlemsländernas egna regeringar och nationella parlament som äger rätten att ta beslut.

Vill du veta mer?

Så kan du påverka som EU-medborgare

Rösta i det svenska riksdagsvalet och i val till Europaparlamentet

Som EU-medborgare kan du påverka på olika sätt. Först och främst kan du påverka genom att delta i ditt lands allmänna val och rösta på det parti som du tycker ska bilda regering. Det är ministrarna från regeringen som företräder ditt land i Europeiska unionens råd, och som har en viktig roll när det kommer till att utforma EU:s lagar. Även Europaparlamentet har en viktig roll när nya lagar utformas, och din röst påverkar Europaparlamentets inställning till de lagar som föreslås. Din röst i valet till Europaparlamentet hjälper till att välja dina företrädare i Europaparlamentet, som arbetar i politiska grupper tillsammans med ledamöter från andra länder.

Delta i EU-kommissionens samråd och möten

Från det att en idé föds till att det blir en färdig lag kan du som privatperson påverka EU:s beslut. Ett konkret sätt att påverka besluten är att vända sig direkt till EU-kommissionen, regeringen eller ledamöter i riksdagen som alla är med i EU:s beslutsprocess på olika sätt.

Innan EU-kommissionen lägger fram ett nytt lagförslag presenterar den sina idéer genom så kallade offentliga samråd. Vid ett samråd kan du lämna dina synpunkter på EU-kommissionens idéer. EU-kommissionen har även en särskild webbportal HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan lämna dina synpunkter på nya och befintliga lagar och initiativ.

Att delta i medborgardialoger är också ett sätt att påverka då du får en chans att uttrycka dina åsikter och diskutera EU-frågor med kommissionsledamöter och andra EU-företrädare på hög nivå. HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se om en dialog nyligen har anordnats i ditt område eller om det kommer att hållas en snart.

Starta ett medborgarinitiativ

Du som bor i ett EU-land kan som privatperson, företag eller organisation komma med förslag om vad EU ska göra genom att starta ett så kallat medborgainitiativ. Med ett medborgarinitiativ kan du tillsammans med andra EU-medborgare påverka EU-kommissionen att ta fram nya lagförslag. Ni som startar initiativet bör vara minst sju personer från sju olika medlemsländer. När initiativet registreras behöver en miljon namnunderskrifter samlas in för att kommissionen ska överväga att utreda förslaget.

Delta i konferensen om Europas framtid

Du har också en chans att påverka genom att delta i konferensen om Europas framtid. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Med anledning av de kriser som EU har genomgått de senaste åren, däribland coronaviruspandemin, har europaparlamentet antagit en resolution där konferensen ska ha som syfte att låta medborgarna diskutera EU:s framtid och vad de tycker att EU ska fokusera på när det gäller bland annat övergripande värden och mål, demokratiska och institutionella aspekter, miljö- och klimatfrågor, social rättvisa och jämställdhet, ekonomi och sysselsättning, digitalisering samt säkerhet och EU:s roll i världen.

För att nå ut till så många som möjligt är tanken att hålla medborgardialoger och förhoppningsvis kunna omvandla medborgarnas ståndpunkter till konkret politik.

EU står just nu inför flera olika utmaningar — allt från ekonomiska till miljörelaterade och från tekniska till globala utmaningar. Många människor har förlorat förtroendet för politikerna. En del av det som har uppnåtts genom den europeiska integrationen, t.ex. den fria rörligheten för personer, har börjat ifrågasättas.

Det är mot denna bakgrund som Ursula von der Leyen — Europeiska kommissionens första kvinnliga ordförande — lade fram sina politiska riktlinjer i juli 2019. Enligt riktlinjerna ska EU satsa på följande sex övergripande områden:

En europeisk grön giv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En ekonomi för människor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Främjande av den europeiska livsstilen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett starkare Europa i världen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En ny satsning på demokrati i Europa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa mer?

EU-kommissionen - EU & Jag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I diskussioner om politik nämns ofta vissa personer, till exempel Sveriges statsminister eller en ledare för ett oppositionsparti. Det beror på att det är människor som fattar beslut och utformar politiken. Detsamma gäller för EU.

EU-institutionerna är helt enkelt ställen där politiker från alla EU-länder kan träffas för att samarbeta för gemensamma, konkreta resultat.

EU-kommissionens webbsida EU & Jag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen.

Europaparlamentet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är medborgarnas röst. Parlamentet företräder och väljs direkt av EU-ländernas medborgare genom val som hålls vart femte år.

Det senaste valet till Europaparlamentet hölls våren 2019. Nästa val hålls 2024. Du har rätt att rösta från och med 18 års ålder.

Eufonder.se

eufonder.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du en guide där du kan läsa mer om de program som svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta i.

Erasmus + stipendium

Erasmus är ett utbildningsprogram inom EU. Är du student och inskriven vid en högskola eller ett universitet i ett EU-land har möjlighet att söka stipendium för utbytesstudier eller också praktik inom EU. Hur mycket pengar du kan få beror på i vilket land du gör dina utbytesstudier/praktik.

Mer information

Erasmus+ utbytesstudier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Erasmus+ Praktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU kan inte ta hand om allt – och det har heller aldrig varit målet. EU:s handlingsutrymme fastställs och begränsas tydligt i EU-fördragen. Den övergripande principen är att EU bara ska agera när ett mål bättre kan uppnås tillsammans på EU-nivå än på nationell, regional eller lokal nivå. Kanske har du någon gång undrat vad EU gör och har gjort för dig?

EU-kommissionens webbsida EU & Jag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om fördelar såsom:

  • Säkra och enkla resor inom EU
  • Studier, praktik och arbete var som helst i EU
  • Erasmus+
  • Ungdomsgarantin
  • Den europeiska solidaritetskåren
  • Fri rörlighet för varor, tjänster och kapital inom EU
  • Sjukvård och säkerhet i hela EU
  • Konsumenters rättigheter
  • Bra telekommunikationer i EU
  • EU-finansiering i din region

Engagemang och idéer bidrar till utveckling. Du som har idéer kan föra fram dem, engagera dig i den lokala utvecklingen och söka pengar till projekt. Detta kallas lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Målet är att skapa attraktiva områden, nya företag och fler jobb.

Leader Sjuhärad är ditt stöd i processen

Leader Sjuhärad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är vårt kontor i Sjuhäradsbygden. De hjälper dig med din idé och stöttar ditt projekt från början till slut.

Exempel på projekt som genomförts genom Leader Sjuhärad och finansiering genom EU:

Finansiering genom EU-medlemskapet

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden är de fyra EU-fonder som finansierar lokalt ledd utvecklig i Sverige.

Europa Direkt Sjuhärad är Sjuhärads informationskontor när det gäller EU-frågor. Bollebygds kommun driver Europa Direkt Sjuhärad i samarbete med Europeiska kommissionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och med stöd av Västra Götalandsregionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontoret ger dig som invånare eller verksam i Sjuhärad, information och kunskap om EU. Vi vill också stimulera till engagemang när det gäller EU-frågor som har betydelse för vårt område.

Europa Direkt Sjuhärads kontoret ingår i ett nätverk av cirka 435 regionala informationskontor i Europa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. varav 15 kontor finns i Sverige. Kontoret i Bollebygd drivs av en projektledare med stöd av kommunens kommunikatör, folkhälsostrateg och en arbetsgrupp. Vi ordnar aktiviteter, seminarier och evenemang kring aktuella EU-frågor.

Var social med oss!

Europa Direkt Sjuhärad finns på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Följ oss gärna där! Vi håller dig uppdaterad om vad som händer och sker på EU-fronten och anordnar tävlingar då och då.