Mobilmeny.
Flygfoto över Bollebygds tätort år 1976.

Bild: Bollebygds centrala delar år 1976.

Kommunens historia

I samband med kommunreformen 1952 slogs Bollebygds och Töllsjös församlingar ihop till en gemensam kommun, Bollebygds kommun. 1974 förenades Bollebygds kommun med Borås kommun. I Bollebygds kommun var man emot sammanslagningen.

Man begärde då dispens för att kommunen under ytterligare tre år skulle få vara en egen kommun. Men begäran avslogs.

En kommundel i Borås kommun

1985 beslutade kommunfullmäktige i Borås att försöksverksamheten med kommundelsnämnder skulle utvecklas och permanentas. Från och med 1986 blev Bollebygd en kommundel i Borås kommun. Men kommunen kände sig styvmoderligt behandlad av Borås. Det politiska livet i Bollebygd började att dö ut, representationen i fullmäktige blev allt sämre och därmed också servicen.

1995 blev Bollebygd egen kommun

I mars 1993 lämnade de fem största partierna i kommundelen in en ansökan hos Kammarkollegiet om kommundelning. I september samma år genomfördes en lokal folkomröstning och en knapp majoritet röstade för en delning. Kammarkollegiet avslog ansökan, men när regeringen skulle avgöra frågan blev det ett ja till delning. Den 1 januari 1995 bildade Bollebygds och Töllsjö församlingar åter en självständig kommun, efter att ha tillhört Borås kommun i 20 år.

Bollebygdskannan – kommunens vapen

Bollebygdskannan är kommunens vapen och officiella symbol. Vapnet har utarbetats efter Bollebygds härads äldsta kända sigillbild, som visade en kanna. Vapenfärgerna gult och svart har hämtats från landskapet Västergötlands vapen.

Vapnet har formats utifrån Bollebygds härads vapen

Det var på ett möte i Bollebygds kommunalfullmäktige 1955 som Sven Skattenberg föreslog att kommunen skulle undersöka möjligheterna att skapa ett kommunvapen utifrån Bollebygds härads vapen. Vid den tiden hade häradets funktion upphört. Bollebygds kommun, som bestod av Bollebygds och Töllsjö gamla kommuner, täckte till stor del det gamla häradets område och en stor del av dess folkmängd. På uppdrag av kommunen arbetade riksarkivets heraldiska nämnd fram ett förslag till vapen. Vapenbeskrivningen löd: ”I svart fält en med grepe försedd kanna av guld.” Vapnet har utformats enligt heraldikerns strävan efter enkelhet. Alla linjer har tagits bort och konturer skapas där färgytorna möts.

I oktober 1955 beslöt kommunalfullmäktige att anta förslag till vapen och i december 1955 fastställde Kungl Maj:t (regeringen) Bollebygds kommuns kommunvapen. Kannan i handdrejat lergods av Åke Lundgren är kommunens officiella representationspresent.

Namnet Bollebygd betyder att orten är huvudbygd

Första delen av namnet Bollebygd är en bestämd form av det fornnordiska adjektivet "ball" som betyder båld, kraftig eller duktig. Det har använts för att beskriva att orten är kraftigt utvecklad eller ståtlig. Namnet i sin helhet betyder att orten är huvudbygden i förhållande till den omgivande trakten.
(Källa: Bollebygds sockenkrönika från 1959)