Mobilmeny.

Krisorganisation

Kommunen har en förberedd organisation för en extraordinär händelse eller allvarlig samhällsstörning.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar samt kräver skyndsamma insatser.

Vid en extraordinär händelse har kommunens krisledningsnämnd och krisledningsgrupp en central roll. Politikerna i krisledningsnämnden fattar de övergripande besluten och krisledningsgruppen, som består av tjänstemän från berörda förvaltningar, ansvarar för själva krisledningsarbetet. Alla händelser är inte extraordinära, utan vissa kriser kan hanteras inom ordinarie verksamhet. För detta har varje förvaltning tagit fram krisplaner som ska följas.

Kommunikation vid en kris

Till sin hjälp har krisledningsgruppen en kriskommunikationsgrupp som har till uppgift att informera om det som händer genom att uppdatera information till allmänheten på kommunens webbplats.

Politiker i krisledningsnämnden

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden Länk till annan webbplats..

Krisstöd/POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande)

Om det sker en större olycka eller katastrof har kommunen en krisstödsgrupp som har till uppgift att ta hand om människor som är i akut kris. Krisstödet ger stöd till drabbade individer och deras närstående. Krisstödet arbetar inte direkt på en olycksplats och inte heller med fysiskt skadade personer, utan ska kunna ge första hjälpen på det känslomässiga planet.

Krisstödet består av en ledningsgrupp och en stödgrupp

I ledningsgruppen för krisstöd ingår personal från kommunen, vårdcentralen och kyrkan i Bollebygd. I stödgruppen ingår personal som fått utbildning i att möta människor i kris.

Kommunens krisstöd kan aktiveras av räddningschef, polisinsatschef, kommunens tjänsteman i beredskap (TIB) eller sociala jouren i Borås.