Mobilmeny.

Kommunal primärvård

Om du behöver sjukvårdande behandling i hemmet, och på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral eller annan vårdgivare har du möjlighet att få kommunal primärvård (inte läkarvård då det är kopplat till regionen).

För att få sjukvård i hemmet ska du först kontakta din vårdcentral som i sin tur kontaktar kommunen som gör bedömning om kommunal primärvård blir aktuellt. Efter sjukhusvistelse kan en planering ske där kommunen beslutar om kommunal primärvård efter utskrivning från sjukhus.

De som kan hjälpa dig i din personligt utformade hemsjukvård är: sjuksköterska, arbetsterapeut samt fysioterapeut.

Sjusköterskor och distriktssköterskor

Kommunen har sjuksköterskor och distriktssköterskor i tjänst dygnet runt för vård i hemmet och i särskilt boende. Distriktssköterskor och sjuksköterskor hjälper till med medicinhantering, såromläggning, provtagning, stöd av behandling vid långvarig sjukdom till exempel diabetes, ge smärtlindring vid vård och stöd i livets slutskede.

Arbetsterapeuter

Arbetsterapeuter hjälper till med råd och stöd om hur du kan klara dagliga aktiviteter som till exempel personlig vård eller hemmets skötsel som du har svårighet med på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Även utprovning av- och träning i att använda tekniska hjälpmedel samt intyg om funktionsnedsättning, som kan användas i en ansökan om bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning.

Fysioterapeuter

Fysioterapeuter hjälper till med råd, stöd och eventuellt träningsprogram för att så långt som möjligt återfå eller bibehålla din fysiska funktionsförmåga vid sjukdom eller funktionsnedsättning samt utprovning av- och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel.