Mobilmeny.

Sotning

I lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Rengöring och sotning av eldstad och rökkanaler från sot behöver ske regelbundet för att förebygga och minimera risken för brand. Sot uppstår vid förbränning i en eldningsanläggning och kan variera beroende på valet av bränsleslag och förutsättningarna vid förbränningen. Otillräcklig rengöring kan lätt leda till brand i sotavsättningarna med risk för brandspridning till byggnaden i övrigt.

Utförare av sotning och brandskyddskontroll

Syftet med de regelbundna brandskyddskontrollerna är att tidigt upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Kontrollen omfattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Sotaren behöver därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontroll genomförs av yrkesutbildad sotare som utses av kommunen. I Bollebygds kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av GÖSAB Sotning AB.

Fastighetsägaren kan även söka dispens hos kommunen för att få anlita en annan sotare än den av kommunen utsedda. En sådan dispens måste vara ansökt och behandlad innan sotning får ske.

Egen sotning

Enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) får kommunen, efter ansökan, medge att fastighetsägaren utför rengöring/sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Den som vill sota sin egen förbränningsanläggning måste således skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och brandskydd. Ett beslut om medgivande kan omprövas om fastighetsägaren ändrat utförande på sin förbränningsanläggning eller bytt bränsleslag.

Om det vid en tillsyn visar sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kan kommunen ta tillbaka medgivandet. Oavsett om det är sotaren eller fastighetsägaren själv som genomför sotningen skall den ske utifrån en fastställd sotningsintervall. Fastighetsägaren skall vid egen sotning dokumentera varje rengörings/sotningstillfälle. Dokumentationen skall vara tillgänglig vid kommande brandskyddskontroller.

Hur ofta ska det sotas?

Hur ofta sotningen ska göras beror på vilken typ av anläggning som är installerad samt hur mycket anläggningen används.

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande intervall:

  • 1 år: Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
  • 3 år: Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
  • 3 år: Eldstaden är belägen i ett fritidshus.