Sotning

I lag om skydd mot olyckor anges att kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bräder i bostäder. Vid sotning tas brännbara sotbeläggningar bort så att risken för skorstensbrand, samt skadeverkningarna vid en skorstensbrand, minimeras. Alla ytor där rökgaser passerar rengörs. Imkanalen, det vill säga köksfläktens anslutning till skorsten/ventilationssystem omfattas inte längre av kravet på sotning. Kanalen behöver dock rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Fastighetsägaren ansvarar själv för rengöring av imkanalen.

Skorstensfejarmästare

I kommunens ansvar ingår att utse skorstensfejarmästare som ska utföra sotning i kommunen. I Bollebygds kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av GÖSAB Sotning AB.

Fastighetsägaren kan även söka dispens hos kommunen för att få anlita en annan sotare än den av kommunen utsedda. En sådan dispens måste vara ansökt och behandlad innan sotning får ske.

Egen sotning

Enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) får kommunen, efter ansökan, medge att fastighetsägaren utför rengöring/sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Den som vill sota sin egen förbränningsanläggning måste således skaffa sig nödvändig kunskap om rengöring och brandskydd. Ett beslut om medgivande kan omprövas om fastighetsägaren ändrat utförande på sin förbränningsanläggning eller bytt bränsleslag.

Om det vid en tillsyn visar sig att rengöringen inte skett på ett betryggande sätt kan kommunen ta tillbaka medgivandet. Oavsett om det är sotaren eller fastighetsägaren själv som genomför sotningen skall den ske utifrån en fastställd sotningsintervall. Fastighetsägaren skall vid egen sotning dokumentera varje rengörings/sotningstillfälle. Dokumentationen skall vara tillgänglig vid kommande brandskyddskontroller.

Hur ofta ska det sotas?

Hur ofta sotningen ska göras beror på vilken typ av anläggning som är installerad samt hur mycket anläggningen används.

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande intervall:

  • 1 år: Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
  • 3 år: Avser eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
  • 3 år: Eldstaden är belägen i ett fritidshus.