Mobilmeny.

Naturvård

I Bollebygds kommun kan man hitta vacker natur på många platser. Kanske är det skogen som en besökare först lägger märke till. Här finns även många typer av natur som ängsmarker, odlingslandskap och våtmarker.

Sörån och Nolån med sina sprickdalar ger en anslående landskapsbild och är värdefulla för växter och djur som trivs i och vid vatten. Naturen är en källa till inspiration och rekreation och det är i Bollebygd nära
till naturupplevelser. Inte minst de fina sjöarna med sina badplatser
uppskattas av många.

Naturvårdsplan för kommunen

Kunskapen om naturen är ofta god hos dem som bor nära eller besöker fina områden. Det har dock saknats en sammanhållen kunskap om var de värdefulla naturområdena finns och vilka växter och djur som man kan finna där. Kommunen håller därför på att ta fram en kommuntäckande naturvårdsplan. I det arbetet görs inventeringar och naturvärdesbedömningar, dels av områden som är kända sedan tidigare och dels av områden som är mindre kända. Resultaten redovisas i underlagsrapporter som ska sammanställas till en naturvårdsplan.

En sådan underlagsrapport kan man ta del av under rubriken "Tätortsnära natur".

Planen beskriver naturen och naturvärden

I Naturvårdsplan för Bollebygds kommun, beskrivning av områden, beskrivs naturen i Bollebygd allmänt och områden med höga naturvärden beskrivs mer detaljerat. Inventeringar som gjorts visar att det finns många områden med höga naturvärden, totalt har 114 områden tagits med i rapporten.

Områdenas naturvärden har bedömt i en tregradig skala: klass 1, högsta naturvärde, klass 2, mycket höga naturvärden och klass 3, höga naturvärden. Sist i rapporten beskrivs hur bedömningarna gjorts.

På kartor visas områdena markerade med nummer som hänvisar till samma nummer i områdesbeskrivningarna.