Mobilmeny.
Regnvatten

Dagvatten

Dagvatten är ytligt rinnande regn och smältvatten som främst kommer från hårda ytor som exempelvis tak, vägar och parkeringsytor.

Dagvatten kan antingen tas omhand lokalt på den egna fastigheten eller ledas bort via kommunala dagvattenledningar. Kommunalt dagvatten leds i ett separat system bestående av ledningar, diken och dammar som till slut mynnar ut i våra vattendrag.

Koppla dina ledningar rätt

För att inte belasta våra avloppsreningsverk med dagvatten eller dräneringsvatten är det viktigt att dina ledningar på tomten är rätt kopplade. Dagvatten får inte avledas till spillvattenledningen (ledningen för hushållsavlopp från exempelvis toalett, tvätt och disk).

Dagvatten som felaktigt avleds till spillvattenledningen gör att reningen både fördyras och försämras. Vid kraftig nederbörd kan det felkopplade dagvattnet även leda till så kraftig överbelastning att avloppsvatten måste släppas ut orenat i naturen. Det kan också öka risken för källaröversvämning hos både dig och andra som är kopplade till det kommunala spillvattennätet.

Dräneringsvatten

Dräneringsvatten får inte heller avledas till spillvattenledning utan ska avledas till dagvattenledningen. Har du ett äldre hus där dräneringen är ansluten till spillvattenledning ska denna anslutas till dagvattnet. Om höjdskillnaden/fallet mellan dräneringsledningen och dagvattenservisen inte räcker eller om det finns risk för uppdämning kan du behöva installera en pump med backventil (se rubriken uppdämningsnivå för mer info).

Spygatter

I äldre hus kan det finns spygatter (en typ av golvbrunn) vid både garagenedfarter och källartrappor som är kopplade till husets spillvattenledning. Detta är inte längre tillåtet. Garagespygatter ska kopplas om till dagvattenledningen. Även här kan man behöva pump om inte fallet räcker till eller för att undvika risk för uppdämning (se rubriken uppdämningsnivå för mer info).

Spygatter vid källartrappor ska också kopplas om till dagvattenledningen. Ett alternativ till att koppla om ledningen är att hela källartrappan förses med tak och man ser till att det finns en gjuten eller murad kant som är ca 10 cm högre än omgivande mark runt hela trappan (invallning). Då kan spygatten även fortsättningsvis vara kopplad till spillvattenledningen så länge dagvatten förhindras att ta sig in i spillvattenledningen.

Uppdämningsnivå

Vid anslutning av exempelvis dräneringar och spygatter till dagvattennätet är det viktigt att ta hänsyn till den så kallade dämningsnivån. Dämningsnivå innebär den högsta nivå som vattnet ska kunna nå i ledningsnätet.

Eftersom dagvattennätet inte är dimensionerat för att ta hand om extremt kraftiga regn finns det en risk att vattennivån kan stiga högt. För dagvattennätet är den så kallade dämningsnivån som regel 10 cm ovanför gatunivå där ledningen till din fastighet går in. Det innebär att vatten vid kraftig nederbörd kan komma att stiga till samma höjd i ledningarna inne på din fastighet. Ligger exempelvis källardräneringar eller spygatter på en lägre höjd än dämningshöjden kommer vatten att gå baklänges med risk för fuktskador och översvämning som följd. För att undvika detta kan du behöva installera en pump med backventil.

Frågor

Har du frågor om dagvatten eller behöver få råd om dag- och dräneringsvattnet kan du kontakta teknisk kundtjänst.