Mobilmeny.

Vattentjänstplan

Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan. Bollebygds kommun har tagit fram ett förslag som nu är ute på granskning. Synpunkter kan lämnas fram till 8 maj.

Ny vattentjänstplan på granskning

Förslaget till Bollebygds kommuns nya vattentjänstplan är på granskning. Synpunkter kan lämnas fram till 8 maj. Efter granskningstiden tas ett granskningsutlåtande fram och planen justeras eventuellt efter inkomna synpunkter inför antagande av kommunfullmäktige.

Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan som innehåller den långsiktiga planeringen av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA) ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. En utbyggnadsplan av det kommunala Va-nätet är också en del av vattentjänstplanen.

I det förslaget som nu går ut på granskning finns två områden identifierade för utbyggnad under de kommande 12 åren. Det rör sig om Nedflo Öster samt Fjällastorp.

En undersökning gällande betydande miljöpåverkan har genomförts i enlighet med 6 kap. 6 § första stycket 1 miljöbalken. Genomförandet av vattentjänstplanen för Bollebygds kommun kan utifrån denna inte antas medföra en betydande miljöpåverkan eftersom planens innehåll inte anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller i bilagan till miljöbedömningsförordningen (jfr 2 § 2 p miljöbedömningsförordningen).

Eventuella synpunkter kan lämnas in skriftligen senast den 8 maj 2024, i första hand via mejl till adressen vattentjanstplan@bollebygd.se

Skriv ”granskning vattentjänstplan” i rubrikfältet, ange namn och adressuppgifter samt fastighetsbeteckning, företagsnamn eller organisationsnummer i mejlet. Synpunkter kan också skickas in per brev till Bollebygds kommun Postadress: 517 83 Bollebygd.