Mobilmeny.

Trädgårdsavfall

Det är sedan den 1:e januari 2024 inte längre tillåtet för privatpersoner att elda trädgårdsavfall (Avfallsförordningen (2020:614). Detta gäller för all typ av trädgårdsavfall som genereras i hemmet och trädgården. Syftet med bestämmelserna är att förbättra omhändertagandet av avfall genom att främja återvinning och kompostering så att trädgårdsavfallet kan återanvändas som en resurs.

För de som önskar att anordna majbrasor eller påskeldar i samband med en offentlig tillställning behöver du/ni ansöka om dispens från eldningsförbudet (se mer information nedan). Dispensen måste sökas i förväg och beviljas av bygg- och miljönämnden innan eldningen får ske. Det kan även krävas tillstånd från Polisen för att anordna en offentlig tillställning. Detta för att säkerställa att allt sker på ett säkert och lagligt sätt som inte riskerar allmänhetens säkerhet eller orsakar oönskad störning.

Trädgårdsavfall kan också med fördel komposteras på den egna tomten. Det behövs inga tillstånd för kompostering av sådant avfall. Den som inte kan eller vill kompostera själv kan lämna sitt trädgårdsavfall vid Råssa återvinningscentral.

Eldningsförbud

Vissa tider under året kan eldningsförbud råda på grund av stor brandrisk. Hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund finns alltid en aktuell brandriskprognos.

Eldning utomhus, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar vid eldning

Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens avfallsföreskrift. Den som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Tänk också på att du behöver markägarens tillstånd.

Tillsynsavgift

När bygg- och miljöförvaltningen bedriver tillsyn tas en avgift ut för den handläggningstid som läggs ned i ett ärende. Det kan till exempel gälla prövning av anmälningar, ansökningar eller handläggning av befogade klagomål.

Att ansöka om dispens att elda utsorterat trädgårdsavfall vid offentlig tillställning

Ansökan ska innehålla följande information:

  • Kontaktuppgifter till den som söker dispens.
  • Plats och adress där du ska elda.
  • Dagen och tiden du ska elda (starttid och tid när det beräknas vara slut).
  • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas.
  • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljön.
  • Det finns ingen blankett, utan du skickar informationen i ett vanligt mejl.
  • Skicka din ansökan via e-post till byggochmiljo@bollebygd.se