Mobilmeny.

Exploatörssamverkan i detaljplaneprocessen

Kommunen har tagit fram riktlinjer och rutiner för en detaljplaneprocess med exploatörssamverkan. Processen skapar förutsättningar för en ökad effektivitet i detaljplanearbetet med kortare handläggningstider i den kommunala organisationen.

Exploatörssamverkan syftar till att möjliggöra för en planprocess där mycket av planarbetet förläggs utanför kommunens organisation. Kommunen har fortsatt kontroll och rådighet över avvägningar, bedömningar och förslag men exploatören ges ökade möjligheter att medverka i processen.

Hur tas en detaljplan fram med exploatörssamverkan?

En detaljplan som tas fram med exploatörssamverkan innebär att kommunen fortsatt har ansvaret för att driva planprocessen framåt, men exploatören får ökat förtroende för att leverera och tillhandahålla handlingar. Detta sker enligt kommunens anvisningar eftersom kommunen fortsatt behöver uppfylla diverse krav enligt lag.

Ansökan om planbesked och bedömning av planens förutsättningar sker med samma rutiner som för övriga planbesked. I planansökan anger exploatören om intresse finns för att ta fram detaljplanen genom exploatörssamverkan.