Mobilmeny.
Flygbild över Bollebygds tätort med hus och grönområden.

Bild: Vy över Bollebygds tätort.

Grönplan

Just nu arbetar Bollebygds kommun med att ta fram en grönplan. En grönplan är en plan för hur naturvärden kan bevaras när Bollebygds tätort utvecklas.

Vilka är dina favoritplatser?

Som en del av arbetet med grönplanen har en enkät tagits fram där vi vill undersöka favoritplatser, brister och kvaliteter samt tillgänglighet till platserna. Du kan hjälpa till med arbetet genom att svara på enkäten om dina favoritplatser i Bollebygds tätort.

Svara på enkäten

Enkäten är öppen mellan 24 april-4 juni och sammanställning av enkäten sker under sommaren. Alla är välkomna att svara på enkäten. Samråd om grönplanen planeras till våren 2024.

Tack för din hjälp!

Bakgrund

Bollebygds kommun har ett högt bebyggelsetryck inom centralorten. Där finns i dag natur som riskerar att exploateras och med det risk för att ekologiska och sociala samband och värden går förlorade.

Grönplanen avgränsas till Bollebygds tätort. Målet är att i framtiden etappvis arbeta fram en kommuntäckande grönplan. Inom arbetet med grönplanen uppdateras och kompletteras delar av inventeringsunderlaget som gjordes i naturvårdsplanen 2010.

Tre huvudstrukturer i en tätort

I tätorter finns tre huvudstrukturer: bebyggelse, infrastruktur och grönstruktur. För alla dessa behövs en genomtänkt planering. Att värna och utveckla de gröna delarna i staden är en strategisk investering.

Grönstrukturen

Grönstrukturen kan definieras som ”stadens vegetations- och vattenklädda ytor” och ska uppmärksamma ytor av betydelse för viktiga ekosystemtjänster. En strategiskt planerad och väl fungerande grönstruktur ger många fördelar: bättre luftkvalitet, lägre temperatur vid värmeböljor, hantering av dagvatten, biologisk mångfald, samt ökad folkhälsa och välmående.

Beslutet i kommunfullmäktige

Den 7 december 2022 gav kommunfullmäktige ett nytt uppdrag för att ta fram en grönplan inom Bollebygds tätort (översiktsplanens områden T1, T5 och TGU1) och att resterande områden kan göras i senare etapper.

Medfinansiär

Lokala Naturvårdssatsningen, LONA (statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt), är medfinansiär för genomförandet av det här projektet.