Mobilmeny.
Utvecklingsplan framsida

Ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan påbörjades 2019 och beräknas pågå till årskiftet 2021/22.

 

Utställning av ny översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen anger Bollebygds kommun en övergripande riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för bostadsbyggnation i form av bygglov och detaljplaner. Planen ger även vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska nyttjas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen finns redovisningar för hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse, för en hållbar utveckling inom kommunen.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens långsiktiga planeringsinriktning.


Nästa skede: Antagande i kommunfullmäktige

Förslaget till översiktsplan har varit föremål för samråd och utställning under 2021. Sedan utställningsskedet avslutades 31 augusti har materialet omarbetats inför antagande. Beslut om antagande sker i kommunfullmäktige.

Det omarbetade förslaget till översiktsplan (antagandehandlingen) finns i sidans högerspalt under rubriken dokument och blanketter.

Kommunfullmäktiges beslutade 8 december 2021 att inte anta förslaget till översiktsplan. Ärendet är återremitterat till kommunstyrelsen inför nytt antagandebeslut.


Kontakt

För frågor gällande översiktsplanen, processen, hur man lämnar in synpunkter med mera, kontakta oversiktsplan@bollebygd.se.


Varför ny översiktsplan?

Kommunens gällande översiktsplan antogs 2002. Sedan dess har flera delar av planen förverkligats samtidigt som omvärlden utvecklats. Förutsättningarna har förändrats och våra framtidsmål har blivit skarpare. Därför ska en ny översiktsplan tas fram.


Bollebygd om 20 år

Bollebygd ligger i en attraktiv region som fortsätter växa. I den nya översiktsplanen ska vi blicka 20 år framåt i tiden och sätta nya mål att arbeta mot i framtiden. Kommunen har ett mål om ökad befolkning. Det förutsätter att vi tillgodoser behovet av bostäder och arbetsplatser och att den kommunala servicen utvecklas. Planeringen av den byggda miljön måste också skapa möjligheter för att minska vår påverkan på den omgivande miljön och på klimatet.


Hur tas en översiktsplan fram?

Processen börjar med en tidig dialog innan ett första förslag tas fram. Därefter följer ett samråd där synpunkter samlas in, förslaget förfinas och kan sedan ställas ut för granskning där synpunkter åter samlas in. Till sist kan ett förslag antas av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om processen för att ta fram en översiktsplan.


Processtegen för att ta fram en översiktsplan