Mobilmeny.
Utvecklingsplan framsida

Ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram ny översiktsplan påbörjades 2019 och beräknas pågå till årskiftet 2021/22.

Utställning av ny översiktsplan


Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen anger Bollebygds kommun en övergripande riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för bostadsbyggnation i form av bygglov och detaljplaner. Planen ger även vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska nyttjas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen finns redovisningar för hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse, för en hållbar utveckling inom kommunen.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Planen är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens långsiktiga planeringsinriktning.

Nästa skede: antagande

När kommunen har arbetat fram ett förslag på en ny översiktsplan ska förslaget först skickas ut på samråd. Därefter arbetas förslaget om efter synpunkterna som inkommit och nytt samråd äger rum. Detta samråd kallas för utställning. Därefter arbetas förslaget om ytterligare en gång innan antagande sker.

Utställningsskedet av ny översiktsplan avslutades 31 augusti 2021. Det innebär att kommunen plockar in materialet för omarbetning inför antagande och att det inte längre går att lämna synpunkter på innehållet.

Kontakt

För frågor gällande översiktsplanen, processen, hur man lämnar in synpunkter med mera, kontakta oversiktsplan@bollebygd.se.

 

Bollebygd behöver en ny översiktsplan

Kommunens gällande översiktsplan antogs 2002. Sedan dess har flera delar av planen förverkligats samtidigt som omvärlden utvecklats. Förutsättningarna har förändrats och våra framtidsmål har blivit skarpare. Därför ska en ny översiktsplan tas fram.

Bollebygd om 20 år

Bollebygd ligger i en attraktiv region som fortsätter växa. I den nya översiktsplanen ska vi blicka 20 år framåt i tiden och sätta nya mål att arbeta mot i framtiden. Kommunen har ett mål om ökad befolkning. Det förutsätter att vi tillgodoser behovet av bostäder och arbetsplatser och att den kommunala servicen utvecklas. Planeringen av den byggda miljön måste också skapa möjligheter för att minska vår påverkan på den omgivande miljön och på klimatet.

Hur tas en översiktsplan fram?

Processen att ta fram en översiktsplan är tidskrävande och pågår ofta under minst ett par år. Det börjar med en tidig dialog innan ett första förslag tas fram. Därefter följer ett samråd där synpunkter samlas in, förslaget förfinas och kan sedan ställas ut för granskning där synpunkter åter samlas in. Till sist kan ett förslag antas av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om processen för att ta fram en översiktsplan.


Processtegen för att ta fram en översiktsplan