Mobilmeny.

VA-taxa

Den 1 januari 2021 höjdes brukningsavgiften samt anläggningsavgiften för kommunalt VA med 10 procent.

Detta beror till stor del på att Bollebygds kommun har, som många andra kommuner, äldre anläggningar och ett äldre ledningsnät med stort underhållsbehov som kommer medföra stora och kostsamma investeringar.

Utifrån ett omvärldsperspektiv så har taxeökningarna i Sverige varit låga historiskt och att ha vatten i kranen och få avloppsvattnet renat är ganska billigt jämfört med många andra länder i Europa.

Stora delar av vatten- och avloppsverksamheten står fortsatt inför stora utmaningar nu och i framtiden. Kommunen vill kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på ett säkert och miljömässigt bra sätt samt klara av de ökade myndighetskraven och klimatförändringarna. Det är viktigt att säkra den långsiktiga hållbarheten för VA-försörjningen för dagens och framtida kommuninvånare.

Gryaab har under 2018 beviljat Bollebygds kommun inträde from mars 2019. Genom denna lösning kommer avloppsreningen för både Bollebygds och Olsfors-Hultafors tätorter att lösas på lång sikt.
I samband med projekt överföringsledning mellan Härryda och Bollebygd finns möjlighet att ordna med reservvatten mellan kommunerna.