Mobilmeny.

Hantering av farligt avfall

Här hittar du information om hur farligt avfall ska hanteras och vilket ansvar du har.

Farligt avfall ska förvaras i behållare som medger en säker hantering. Behållaren ska vara beständig både mot innehållet och omgivningen. Förvaringsbehållare bör vara tydligt märkta med texten: "Farligt avfall" och respektive innehåll så att alla som kan komma i kontakt med dem har kännedom om dess innehåll, och att det ska hanteras som farligt avfall.

Förvaringsutrymme

Förvaring bör ske i avloppslöst utrymme och på sådant sätt att det inte finns risk för läckage till dag- eller spillvattennät eller övrig omgivning. Detta innebär att underlaget i förvaringsutrymmet ska vara tätt emot de avfallsslag som hanteras.

För farligt avfall i flytande form ska det finnas invallning som rymmer minst hela behållarens volym. Invallning för flera kärl med flytande farligt avfall ska rymma minst den största behållarens plus 10 % av summan av övriga behållares volym. Ur miljösynpunkt är oftast förvaring av farligt avfall inomhus säkrare än utomhus. Vid utomhusförvaring bör platsen vara belägen under tak och på ett tätt underlag.

Blanda inte olika typer av farligt avfall

I normalfallet är det förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall eller att blanda det med övrigt avfall, andra ämnen och material. Farligt avfall som är blandat med annat avfall eller annat material ska separeras, annars klassas hela avfallsmängden som farligt avfall. God vägledning kan ofta fås genom säkerhetsdatablad för de produkter som ingår i avfallet.

Mellanlagring eller bara förvaring?

Förvaring av farligt avfall som klassas som mellanlagring är anmälnings- eller tillståndspliktig. Vid mellanlagring sker inget annat med avfallet än att det kommer till platsen, eventuellt omförpackas, förvaras och sedan skickas till en annan plats för vidare mellanlagring eller annan behandling. Lagring av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten är inte anmälnings- eller tillståndspliktig. Förvaring i samband med mottagning av farligt avfall från hushåll av exemplevis lysrör, klockbatterier med mera i affär eller liknande som säljer detta bedöms i de flesta fall inte som anmälningspliktig mellanlagring.

Journalföring

Du som har verksamhet där farligt avfall uppkommer är skyldig att föra anteckningar över avfallet. Anteckningarna ska innehålla:

Avfallsmängd som uppkommer årligen, avfallsslag (EWC-kod) samt de anläggningar som avfallet transporteras till. Fem år ska anteckningarna sparas och de ska finnas tillgängliga då miljöenheten, som är tillsynsmyndighet, gör sina inspektioner.

Transport av farligt avfall

För att transportera farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet krävs särskilt tillstånd. Länsstyrelsen prövar och utfärdar tillstånd för transport av farligt avfall. Tillståndet är tidsbegränsat och gäller som längst i fem år. Tillstånd kan ersättas med anmälan till Länsstyrelsen, om transporterna avser mindre mängder farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten. Anmälan ska göras vart femte år, så länge som transporterna utförs. Det är dock inte tillåtet att transportera avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium. För sådana transporter gäller alltid tillståndsplikt och tillika transportdokument.

Det är också tillåtet att efter anmälan till Länsstyrelsen transportera eget farligt avfall som utgörs av jordbrukskemikalier, flyg- och pannaska från oljeförbränning, smittförande avfall och asbestinnehållande avfall med mera.

För dessa transporter krävs dock transportdokument.

Transportdokument

Vid transport av farligt avfall ska avsändaren av det farliga avfallet upprätta ett transportdokument för varje enskild transport. Dokumentet ska innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag (EWC-kod) och avfallsmängd. Avfallsmottagaren ska bekräfta att avfallet tagits emot, oftast sker detta i samband med fakturering. Transportdokumentet ska sparas i minst fem år och ska kunna uppvisas på begäran av tillsynsmyndigheten. Transportdokumentet ska undertecknas av avsändaren och vid mottagandet, av mottagaren. Vid egen, anmälningspliktig transport av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten (enligt ovan) behöver inte något transportdokument upprättas.

Kontrollera tillstånd

Den som lämnar farligt avfall är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd för den aktuella transporten och att den som tar emot det farliga avfallet har det tillstånd som krävs för att hantera avfallet.

Ansvar

Den som hanterar farligt avfall är skyldig att följa ett stort antal regler utöver avfallsförordningen. Naturligtvis gäller de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, till exempel att du måste skaffa den kunskap som behövs och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs.

Det är alltid den som bedriver en verksamhet där avfall uppkommer som ansvarar för att avfallet hanteras på rätt sätt. Det innebär att den som ansvarar för verksamheten också ansvarar för avfallet och ska känna till avfallets innehåll, hur det ska klassificeras, förvaras och bortskaffas. Har man avfall som klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen ställs ytterligare krav på dokumentation, kännedom om innehåll och omhändertagande och på försiktighet vid förvaring och hantering.

Märkning

Avfallets emballage bör vara märkt så att det går att ta reda på vem som är avsändare och vad avfallet innehåller.