Mobilmeny.

Geohydrologisk undersökning

När en fastighets geohydrologiska förhållanden är svårbedömda måste din avloppsansökan vara underbyggd med vissa uppgifter så att eventuella miljö- och hälsomässiga risker kan undvikas.

En geohydrologisk expert eller en expert med motsvarande kompetens utför kompletteringen. Uppgifterna ska lämnas in skriftligt.

Underlag som krävs

De uppgifter som behövs är en geohydrologisk bedömning där man undersökt hur avloppsanläggningen kan påverka sin närmaste omgivning. Om det finns några särskilda krav som gäller för utförande, lokalisering och dimensionering av anläggningen ska de anges. Det kan vara att infiltrationen måste utföras upplyft, att pumpning krävs eller att platsen kring infiltrationen behöver dräneras.

Utredningen ska bland annat innehålla följande uppgifter

  • Allmän geohydrologisk beskrivning av området kring planerad avloppsanläggning
  • Avstånd till berggrund, berggrundens sprickighet samt skiffrighet
  • Jordprov med kornfördelningsdiagram. Jorden måste ha tillräcklig förmåga att ta emot det nedträngande spillvattnet (infiltrationskapacitet) och förmåga att transportera bort det infiltrerade vattnet (hydraulisk kapacitet).
  • Grundvattenytans nivå (även lutning och variation under året om det bedöms ha betydelse för underlaget).
  • Grundvattnets horisontella transportsträcka mellan föroreningskälla och skyddsobjekt under 2-3 månader, det vill säga bedömning av nödvändigt horisontellt skyddsavstånd till vattentäkter med mera.
  • Typ av brunnar, borrade eller grävda, samt läge och djup för befintliga och planerade dricksvattenbrunnar i närområdet.