Mobilmeny.

Cisterner ur bruk

Ska du ta en cistern ur bruk? Här har vi samlat information om vad du behöver tänka på.

Enligt 9 kapitlet, Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, gäller följande: Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern som tagits ur bruk anmäls till tillsynsmyndigheten.

Tömning och rengöring av cistern

Vid tömning och rengöring av cistern ska uppkommet avfall tas om som farligt avfall av godkänd mottagare. Observera att eventuell nivåmätare kan innehålla kvicksilver och därför också skall omhändertas som farligt avfall. Då cisternen rengjorts ska denna i första hand lämnas för materialåtervinning.

Är detta ej möjligt ska den efter rengöring fyllas med sand.

Påfyllnings- och avluftningsrör bör avlägsnas eller plomberas för att hindra att påfyllning sker av misstag.

Bygg-och miljöenheten rekommenderar att du anlitar ett ackrediterat företag för ovan nämnda åtgärder. Då en cistern samt ledningar/rör tas ur bruk skall ett särskilt "skrotningsintyg" fyllas i och inlämnas till miljöenheten.

Vid tillfälligt urbruktagande skall påfyllningsanordning åtgärdas för att förhindra oavsiktlig påfyllning. Cistern som tagits ur bruk, det vill säga är tömd och rengjord, måste kontrolleras av ackrediterat företag innan den åter tas i bruk.