Mobilmeny.

Miljöskydd vid cistern

Där förvaring eller annan hantering av flytande kemikalier förekommer, kan miljöeffekterna och saneringsbehovet bli omfattande vid spill och olyckshändelser.

Vid förvaring och hantering av cistern/kemikalier behöver man vidta vissa skyddsåtgärder för att undvika att brandfarliga vätskor eller andra kemikalier når omgivande mark och vattendrag.

Några viktiga skyddsåtgärder

Cistern ska vara stadigt uppställd på en yta som bör vara tät. Droppskydd/spillplåtar ska finnas där spillrisk kan föreligga, till exempel vid tankningsplats för fordon. Där ska också finnas tillgång till absorptionsmedel för spill.

  • Slangbrottsventil bör finnas vid tankningsplats för fordon.
  • Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning.
  • Godkänt elektroniskt överfyllnadsskydd skall finnas.
  • Möjlighet till nivåkontroll ska finnas.

Tankens avluftning ska vara dimensionerad så att det inte finns risk för skadligt övertryck i samband med påfyllning. För att undvika felaktiga påfyllningar ska det finnas en tydlig skylt som anger cisternens volym och vilken produkt den är avsedd för.

Invallning krävs vanligen inom vattenskyddsområden samt för cisterner större än 5 m3 eller för cisterner där placering eller innehåll innebär särskilda risker. Läckagelarm (vid särskilt känslig omgivning eller farliga kemikalier).

I övrigt kan andra krav ställas på att trygga hanteringen beroende på lokalisering av cisternen/kemikalierna. I det enskilda fallet görs alltid en bedömning av miljömässig nytta och skälighet i förhållande till den risk som uppmärksammats.